Dầu tubin Shell

Tổng cộng : 4 bài viết

Dầu Tuabin Shell Turbo T 32

15/08/2018 728 Views
Dầu Tuabin Shell Turbo T 32 là loại Dầu Tuabin Shell tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp. Dựa trên uy tín này, Shell Turbo T được phát triển để cải thiện tính năng, có thể đáp ứng yêu cầu của các hệ thống tuabin hơi nước hiện đại nhất và tua bin khí có tải trọng nhỏ mà không yêu cầu tính năng chống mài mòn cho hộp số. Shell Turbo T 32 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu thủy lực shell hàng đầu thế giới.

Dầu Tuabin Shell Turbo T 46

15/08/2018 824 Views
Dầu Tuabin Shell Turbo T 46 là loại Dầu Tuabin Shell tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp. Dựa trên uy tín này, Shell Turbo T được phát triển để cải thiện tính năng, có thể đáp ứng yêu cầu của các hệ thống tuabin hơi nước hiện đại nhất và tua bin khí có tải trọng nhỏ mà không yêu cầu tính năng chống mài mòn cho hộp số. Shell Turbo T 46 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, tuabin shell hàng đầu thế giới.

Dầu Tuabin Shell Turbo T 68

15/08/2018 867 Views
Dầu Tuabin Shell Turbo T 68 là loại Dầu Tuabin Shell tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp. Dựa trên uy tín này, Shell Turbo T được phát triển để cải thiện tính năng, có thể đáp ứng yêu cầu của các hệ thống tuabin hơi nước hiện đại nhất và tua bin khí có tải trọng nhỏ mà không yêu cầu tính năng chống mài mòn cho hộp số. Shell Turbo T 68 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu tuabin shell hàng đầu thế giới.

Dầu Tuabin Shell Turbo T 100

15/08/2018 1152 Views
Dầu Tuabin Shell Turbo T 100 là loại Dầu Tuabin Shell tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp. Dựa trên uy tín này, Shell Turbo T được phát triển để cải thiện tính năng, có thể đáp ứng yêu cầu của các hệ thống tuabin hơi nước hiện đại nhất và tua bin khí có tải trọng nhỏ mà không yêu cầu tính năng chống mài mòn cho hộp số. Shell Turbo T 100 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, dầu tuabin shell hàng đầu thế giới.